വിലായത്ത് ബുദ്ധ- ‘ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു’. ജയൻ നമ്പ്യാർ പറയുന്നു.

അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു വിലായത്ത് ബുദ്ധ. എന്നാൽ സച്ചിയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യം

Read more
error: Content is protected !!